Guide for labeling images

posted in: Uncategorized | 0

Shortcuts (Phím tắt):

A = Backward (Save ảnh và lật sang ảnh trước)

D = Forward (Save ảnh và lật ảnh sau)

G= Delete image (Xóa ảnh)

X = Edit mode (Chế độ sửa ảnh)

W = Draw rectangle box (Chế độ vẽ hình chữ nhật bao đối tượng)

R = Delete Rectangle box (Xóa hình chữ nhật bao đối tượng)

E = Edit label (Sửa nhãn gắn tên đối tượng)

Ctrl + S = Save images (Lưu ảnh có nhãn)

Leave a Reply